A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given

Filename: handbook/page_handbook_entry.php

Line Number: 16

Backtrace:

File: /var/www/html/fcedb.com/public_html/application/views/handbook/page_handbook_entry.php
Line: 16
Function: array_key_exists

File: /var/www/html/fcedb.com/public_html/application/controllers/Handbook.php
Line: 159
Function: view

File: /var/www/html/fcedb.com/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

" />

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given

Filename: handbook/page_handbook_entry.php

Line Number: 17

Backtrace:

File: /var/www/html/fcedb.com/public_html/application/views/handbook/page_handbook_entry.php
Line: 17
Function: array_key_exists

File: /var/www/html/fcedb.com/public_html/application/controllers/Handbook.php
Line: 159
Function: view

File: /var/www/html/fcedb.com/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

- FortressCraft Evolved" /> Handbook Entry -

Looking for something?

Use the search below to find what your looking for!

Handbook Entry


Language - Chinese (Simplified)


Page 1

实验室研究

本指南用于需要使用实验室的研究项目。有关研究的更多信息,请访问研究站帮助条目。

Page 2

初始项目

"通过与机器进行交互(默认为“E”)打开实验室控制面板,确保您处于“实验”模式。 选中的项目将首先列出,其后为它的研究需求和其他可选项目。 要选择一个新项目,单击它将显示相关需求。 点击“开始项目”开始研究。

"

项目供应需求

项目通常需要一种或多种类型的实验舱(pod)。 具体要求列在项目中。 这些实验舱应放在实验室任何一边附着的储料斗中。 如果您希望自动交付pod,那么您应该考虑为每种类型使用单独的料斗,以确保任何pod类型的可用性。

有关制造实验舱的更多信息,请阅读以下指南。

Experimental Pods

Language - Czech


Page 1

Laboratorní výzkum

Tato příručka je určena pro výzkumné projekty, které vyžadují použití laboratoře. Více informací o výzkumu obecně naleznete v nápovědě u Výzkumné Stanice.

Page 2

Zahájení projektů

"Otevřete ovládací panel Laboratoře interakcí se strojem (výchozí \"E\") a ujistěte se, že jste v režimu \"Experiment\". Vybraný projekt bude uveden nejprve na základě jeho požadavků a jakýchkoli způsobilých projektů pod ním. Chcete-li vybrat nový projekt, klikněte na něj a jeho požadavky se zobrazí. Klepnutím na tlačítko Spustit projekt spustíte výzkum.

"

Zajištění materiálu pro Projekt

Projekty obvykle vyžadují jeden nebo více typů experimentálních modulů. Přesné požadavky jsou uvedeny v projektu. Ty by měly být umístěny do Zásobníku připojeného k jakékoli straně laboratoře. Chcete-li automatizovat dodávku modulů, měli by jste zvážit použití samostatného Zásobníku pro každý typ, abyste zajistili dostupnost jakéhokoliv potřebného modulu.

Více informací o vytváření Experimentálních Modulů naleznete v následující příručce.

Experimental Pods

Language - Dutch


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - English


Page 1

Laboratory Research

This guide is for research projects which require the use of the laboratory. For more information on research in general please visit the research station help entry.

Page 2

Starting Projects

Open the laboratory control panel by interacting with the machine (default 'E') and ensure you are in 'Experiment' mode. The selected project will be listed first followed by its requirements and any eligible projects below it. To select a new project click it and its requirements will be displayed. Click 'Start Project' to begin research.

Supplying Project Requirements

Projects typically require one or more types of experimentation pods. The exact requirements will be listed with the project. These should be placed in a storage hopper attached to any side of the laboratory. If you wish to automate delivery of pods then you should consider using a separate hopper for each type to ensure availability of any pod type.

For more information on creating experimentation pods please read the following guide.

Experimental Pods

Language - Es


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Finnish


Page 1

Laboratoriotutkimus

Tämä opas on tutkimusprojekteille jotka vaativat laboratorion käyttöä. Lisätietoa tutkimuksesta yleensä tutkimusaseman opassivulla.

Page 2

Aloitusprojektit

"Avaa laboratorion ohjainpaneeli vuorovaikuttamalla koneen kanssa (oletus \'E\') ja varmista että olet \'kokeilu\' moodissa. Valittu projekti esitetään ensin ja kaikki sen tarvikkeet sitten ja muut aloitettavissa olevat projektit sen alla. Valitaksesi uuden projektin napsauta sitä ja sen tarvikkeet näytetään. Napsauta \'Aloita projekti\' aloittaaksesi tutkimuksen.

"

Projektitarvikkeiden syöttäminen

Projektit tyypillisesti tarvitsevat yhtä tai useampaa koekapseli tyyppiä. Tarkat vaatimukset esitetään projektissa. Nämä tulisi asettaa laboratorion sivuun kiinnitettyyn varastohypyttimeen. Jos haluat automatisoida kapselien kuljettamisen harkitse erillisen hypyttimen käyttämistä jokaiselle tyypille varmistaaksesi kaikkien kapselityyppien saatavuuden.

Lisätietoa koekapselien tekemisestä seuraavassa oppassa.

Experimental Pods

Language - French


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - German


Page 1

Laborforschung

Dieser Leitfaden ist für Forschungsprojekte, die den Einsatz des Labors erfordern. Für weitere Informationen über die Forschung im Allgemeinen besuchen Sie bitte die Forschungsstation-Hilfe-Eintrag.

Page 2

Starte Projekte

"Öffnen Sie das Labor-Bedienfeld, indem Sie mit der Maschine interagieren (Standard \'E\') und stellen Sie sicher, dass Sie sich im Modus \'Experimente\' befinden. Das ausgewählte Projekt wird zuerst aufgeführt, gefolgt von seinen Anforderungen und allen förderungswürdigen Projekten darunter. Um ein neues Projekt auszuwählen, klicken Sie darauf und seine Anforderungen werden angezeigt. Klicken Sie auf \"Projekt starten\", um die Forschung zu beginnen.

"

Bereitstellung von Projektanforderungen

Projekte erfordern in der Regel eine oder mehrere Arten von Experimentier-Pods. Die genauen Anforderungen werden mit dem Projekt aufgelistet. Diese sollten in einen Container gestellt werden, der an einen Seite des Labors befestigt ist. Wenn Sie die Lieferung von Pods automatisieren möchten, dann sollten Sie einen separaten Container für jeden Typ verwenden, um die Verfügbarkeit eines Pod-Typs zu gewährleisten.

Für weitere Informationen zum Erstellen von Experimentier-Pods lesen Sie bitte die folgende Anleitung.

Experimental Pods

Language - Italian


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Korean


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Norwegian Nynorsk


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Portuguese (Brazil)


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Russian


Page 1

Лабораторные исследования

Это руководство касается исследовательских проектов, требующих использования Лаборатории. Для получения дополнительной информации об исследованиях в целом, пожалуйста, смотрите справку по Исследовательской Станции.

Page 2

Запуск Проектов

"Откройте панель управления Лаборатории, взаимодействуя с ней (по умолчанию «E») и убедитесь, что вы находитесь в режиме «Эксперимент». Сначала будет отображен выбранный проект, а затем его требования и все допустимые проекты под ним. Чтобы выбрать новый проект, щёлкните по нему, и будут отображены его требования. Нажмите «Начать проект», чтобы начать исследование.

"

Обеспечение требований проекта

Проекты обычно требуют один или несколько типов экспериментальных ячеек. Точные требования будут указаны в проекте. Ячейки должны быть помещены в Накопительный Бункер, прикрепленный к любой стороне лаборатории. Если вы хотите автоматизировать процесс, то вам следует рассмотреть возможность использования отдельного Бункера для каждого типа ячеек, чтобы обеспечить их одновременную доступность.

Для получения дополнительной информации о создании Экспериментальных ячеек, пожалуйста, прочитайте следующее руководство.

Experimental Pods

Language - Spanish


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Swedish


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Turkish


Page 1

Title Missing!

Page 2