Looking for something?

Use the search below to find what your looking for!

Handbook Entry


Language - Chinese (Simplified)


Page 1

实验舱

实验舱用于实验室进行实验和完成研究项目。有关实验室研究的更多信息,请访问以下指南。

Laboratory Research

Page 2

生产金属板

金属板在冲压机中生产。这是一种特殊类型的传送带,其上附有冲压机,可以在制造厂中制造。所需的原材料是金属锭。

生产PCB

生产PCB需要多个阶段,需要使用三台机器。 首先使用“挤压设备”将金属条转换成电线。 接下来是一个将电线转换成线圈的“绕线机”,最后是一个“PCB装配工厂”,以将线圈转换成PCB。

Page 3

制造Pod

最后使用汇编器将板和PCB组合成实验舱。 这不是一台基于传送带的机器,它需要电力和输入和输出存储料斗。 我们建议使用两个输入料斗来确保板和PCB的可用性。 完成的容器可以交付给实验室。

Language - Czech


Page 1

Experimentální Moduly

Experimentální moduly jsou používány v laboratoři k provádění experimentů a dokončení výzkumných projektů. Více informací o laboratorním výzkumu naleznete v následující příručce.

Laboratory Research

Page 2

Vytváření kovových Plátů

Kovové Pláty jsou vytvářeny v Lisovně. Jedná se o specializovaný typ dopravníku s připojeným lisem a může být vyroben ve Výrobně. Požadovaná surovina je kovový ingot.

Výroba Plošných Spojů (PCB)

Výroba PCB je vícestupňový proces a vyžaduje použití tří strojů. Nejprve použijte \"Průtlačný lis\", na přetvoření kovových Ingotů na dráty. Další bude \"Navíjecí Stroj\", který přeměňuje dráty na Cívky a nakonec \"Montážní Zařízení PCB\" pro přeměnu Cívek na Plošné Spoje.

Page 3

Výroba Modulů

Nakonec použijte Výzkumný kombinátor, aby jste spojili pláty a Plošné Spoje do Experimentálního Modulu. Tento stroj nepracuje na principu dopravníku a vyžaduje napájení a vstupní i výstupní Zásobníky. Doporučujeme použít dva vstupní zásobníky pro zajištění dostupnosti jak desek, tak plošných spojů. Dokončené moduly mohou být dodány do laboratoře.

Language - Dutch


Page 1

Title Missing!

Laboratory Research

Page 2

Page 3

Language - English


Page 1

Experimental Pods

Experimental pods are used in a laboratory to conduct experiments and complete research projects. For more information on laboratory research please visit the following guide.

Laboratory Research

Page 2

Creating Metal Plates

Metal plates are created in a stamper plant. This is a specialised type of conveyor with the stamper machinary attached to it and can be made in the manfacturing plant. The raw material required is a metal bar.

Creating PCBs

Creating PCBs is a multi-stage process and requires the use of three machines. First use an 'Extrusion Plant' to convert metal bars into wires. Next a 'Coiler Plant' to convert wires into coils, and finally a 'PCB Assembly Plant' to convert coils into PCBs.

Page 3

Manufacturing Pods

Finally use the research assembler to combine the plates and PCBs into an Experimental Pod. This is not a Conveyor-based machine and requires power and both input and output Storage Hoppers. We recommend using two input Hoppers to ensure availability of both Plates and PCBs. The completed pods can then be delivered to the Laboratory.

Language - Es


Page 1

Title Missing!

Laboratory Research

Page 2

Page 3

Language - Finnish


Page 1

Koekapselit

Koekapseleitä käytetään laboratoriossa kokeiden ja tutkimusprojektien tekemiseen. Lisätietoa laboratoriotutkimuksesta sen opassivulla.

Laboratory Research

Page 2

Metallilaattojen teko

Metallilaatat tehdään leimausasemmalla. Tämä on erikoistunut kuljetin leimauskoneistolla ja voidaan tehdä valmistusasemlla. Raakamateriaalina ovat metalliharkot.

Piirilevyjen teko

Piirilevyjen teko on moniosainen prosessi ja vaatii kolmen koneen käyttöä. Ensin käytä \'pursotusasemaa\' muuntaaksesi metalliharkot johdoiksi. Seuraavaksi \'kelausasema\' muntaa johdot keloiksi ja lopuksi \'piirilevyasema\' muntaa kelat piirilevyiksi.

Page 3

Kapselien valmistus

Viimein käytä tutkimuskokoajaa yhdistääksesi laatat ja piirilevyt koekapseliksi. Tämä ei ole kuljetinpohjainen kone ja vaatii virtaa ja sisään- ja ulostulovarastohypyttimet. Suosittelemme käyttämään kahta sisääntulohypytintä sekä laattojen että piirilevyjen saatavuuden takaamiseksi. Valmiit kapselit ovat sitten valmiita laboratorioon vietäviksi.

Language - French


Page 1

Title Missing!

Laboratory Research

Page 2

Page 3

Language - German


Page 1

Experimentier-Pods

Experimentelle Pods werden in einem Labor eingesetzt, um Experimente und Forschungsprojekte durchzuführen. Weitere Informationen zur Laborforschung finden Sie in der folgenden Anleitung.

Laboratory Research

Page 2

Herstellung von Metallplatten

Metallplatten werden in der Stanze hergestellt. Dies ist eine spezielle Art von Förderband mit der Stanzmechanik, die in der Konstruktionsanlage hergestellt wird. Als Rohmaterial werden Metallbarren benötigt.

Herstellung von Platinen

Die Herstellung von Platinen ist ein mehrstufiger Prozess und benötigt drei verschiedene Maschinen. Zuerst benutze die Extrudiermaschine, um Metallbarren zu Drähten zu verarbeiten. Danach werden die Drähte in der Wickelmaschine aufgespult und zuletzt werden die Spulen in der Platinen-Montagemaschine zu Platinen weiterverarbeitet.

Page 3

Fertigungs-Pod

Schließlich verwenden Sie den Forscher, um die Platten und Platinen zu einem experimentellen Pod zu kombinieren. Dies ist keine förderbandbasierte Maschine und benötigt Strom. Sowohl Eingangs- als auch Ausgabe-Lagercontainer. Wir empfehlen die Verwendung von zwei Eingangs-Containern, um die Verfügbarkeit von Platten und Leiterplatten zu gewährleisten. Die fertigen Pods können dann an das Labor geliefert werden.

Language - Italian


Page 1

Title Missing!

Laboratory Research

Page 2

Page 3

Language - Korean


Page 1

Title Missing!

Laboratory Research

Page 2

Page 3

Language - Norwegian Nynorsk


Page 1

Title Missing!

Laboratory Research

Page 2

Page 3

Language - Portuguese (Brazil)


Page 1

Title Missing!

Laboratory Research

Page 2

Page 3

Language - Russian


Page 1

Экспериментальные Ячейки

Экспериментальные Ячейки используются в лаборатории для проведения экспериментов и выполнения исследовательских проектов. Более подробную информацию о лабораторных исследованиях можно найти в следующем руководстве.

Laboratory Research

Page 2

Создание Металлических Пластин

Производство ПП

Создание Печатных Плат (ПП) является многоэтапным процессом. Сначала используйте «Экструдер» для преобразования металлических Слитков в Провода. Затем «Намотчик» для преобразования Проводов в Катушки и, наконец, «Сборщик Печатных Плат» для преобразования Катушек в Печатные Платы.

Page 3

Производство Ячеек

Наконец, используйте Исследовательский Сборщик, чтобы объединить Пластины и Печатные Платы в Экспериментальную Ячейку. Это не конвейерное оборудование. Оно потребляет энергию и нуждается в Накопительных Бункерах на входе и выходе. Мы рекомендуем использовать два входных Бункера для обеспечения одновременной подачи Пластин и Печатных Плат. Готовые ячейки могут быть доставлены в Лабораторию.

Language - Spanish


Page 1

Title Missing!

Laboratory Research

Page 2

Page 3

Language - Swedish


Page 1

Title Missing!

Laboratory Research

Page 2

Page 3

Language - Turkish


Page 1

Title Missing!

Laboratory Research

Page 2

Page 3