Looking for something?

Use the search below to find what your looking for!

Handbook Entry


Language - Chinese (Simplified)


Page 1

储物料斗

储物料斗是自动化您的基地最重要的机器之一。 它具有100个物品的存储容量,可以快速处理物品。 有更便宜的替代品,更小的容量和更长的处理时间,并且可以在新建基地的时候很有用。

I/O状态

存储料斗可以设置为四种输入/输出状态之一。 这些是:添加/删除,仅删除,仅添加和仅锁定。 按“互动”键(默认为“E”)可循环显示状态。 这些状态仅适用于独立机器,如熔炼炉或装配厂。 它们不适用于传送带或传送带组装机,唯一的例外是锁定的料斗不会输送到传送带上。

如果将机器设置为“添加/删除”或“仅删除”,机器将仅从料斗中提取,如果设置为“添加/删除”或“仅添加”,则仅将料品放回料斗。 对于同时具有输入和输出的机器,建议使用两个料斗,一个设置为仅包含原材料,另一个设置为添加制造的零部件的添加。 这将确保系统不会陷入死锁。

Page 2

传送带

I / O状态不适用于传送带,您可以使用它们将原材料插入标记为“仅移除”的机器输入料斗,反之亦然。 直接面向料斗的任何传送带将材料送入该料斗。 料斗将输出到任何其他传送带的上方,下方或其一侧,除非料斗被锁定。

手动存储项目

当料斗用于自动化时,可以通过按下“存储”键(默认为“T”)手动存储物品。 如果有空间,快捷栏中的所选项目或堆栈将存储在料斗中。 您也可以通过按Shift + T存储10个项目。 要存储确切的数目,您可以在物品栏中拖曳(按住Shift并拖动)。 每按一次T将在您的物品栏中插入上一个匹配的堆栈。

手动提取物品

可以通过按“提取”键(默认为“Q”)来删除料斗中的所有物品。

开关真空模式

使用可以修改的交互(默认为“Shift + E”)来切换真空模式。 当真空模式打开时,只要剩余足够的存储空间,料斗将吸入附近任何的物体。

Language - Czech


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Dutch


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Dutch


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - English


Page 1

Storage Hopper

The storage hopper is one of the most important machines for automating your base. It has a storage capacity of 100 items and can process items very quickly. Cheaper alternatives with a smaller capacity and longer processing time are available and can be useful when first setting up a base.

I/O Status

The storage hopper can be set to one of four input/output statuses. These are: Add/Remove, Remove Only, Add Only and Locked. The status can be cycled by pressing the 'Interact' key (default 'E'). These status codes only apply to standalone machines, such as a smelter or assembly plant. They do not apply to conveyors or conveyor based assembly machines with the single exception that a locked hopper will not output onto a conveyor.

Page 2

A machine will only extract from a hopper if it is set to Add/Remove or Remove Only and will only place items back into the hopper if it is set to Add/Remove or Add Only. For machines which have both an input and output it is advisable to have two hoppers, one set to Remove Only containing the raw materials, and one set to Add Only into which the manufactured component will be placed. This will ensure the system does not become deadlocked.

Conveyors

The I/O status does not apply to conveyors, this allows you to use them to insert raw materials into a machine input hopper marked as 'Remove Only' and vice versa. Any conveyor directly facing the hopper will insert materials into that hopper. The hopper will output onto any other conveyor above, below or to the side of it unless the hopper is locked.

Page 3

Manually Storing Items

While the hopper is intended to be used for automation it is possible to manually store items within it by pressing the 'Store' key (default 'T'). The selected item or stack in the hotbar will be stored in the hopper if there is space. You can also store 10 items only by pressing Shift+T. To store an exact amount you can split the stack in your inventory (hold Shift and drag). Each press of T will insert the last matching stack in your inventory.

Manually Extracting Items

All items in a hopper can be removed by pressing the 'Extract' key (default 'Q').

Toggle Vacuum Mode

The vacuum mode can be toggled using a modified interact (default 'Shift+E'). When the vacuum mode is turned on the hopper will suck in any nearby objects so long as there is enough storage space remaining.

Language - Es


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Finnish


Page 1

Varastohypytin

Varastohypytin on yksi tukikohtasi automatisoinnissa tärkeimmistä koneista. Se voi varastoida 100 esinenttä ja käsittelee esineitä hyvin nopeasti. Halvempia vaihtoehtoja pienemmällä varastolla ja pidemmällä käsittelyajalla on saatavissa ja voivat olla hyödyllisiä tukikohtaa pystyttäessä.

Siirtotila

Varastohypytin voidaan asettaa yhteen neljästä siirtotilasta. Nämä ovat: Lisää/poista, Vain poisto, Vain lisäys ja Lukittu. Tilaa voi vaihtaa painamlla \'vuorovaikuta\' nappia (oletus \'E\'). Nämä tilat toimivat vain itsenäisiin koneisiin kuten sulattamoon tai kokoamisasemaan. Ne eivät päde kuljettimiin tai kuljetinkoneisiin sillä poikkeuksella että lukittu hypytin ei poista kuljettimeen.

Kone poistaa hypyttimestä vain jos se on asetettu joko Lisää/poista tai Vain poisto -tilaan ja asettaa esineitä hypyttimeen jos se on asetettu Lisää/poista tai Vain Lisäys -tilaan. Koneille jotka sekä ottavat että antavat esineitä suositellaan liittettäväksi kaksi hypytintä. Yhden tulisi olla Vain poisto -tilassa ja sisältää raaka-aineet ja toinen Vain Lisäys -tilassa johon tuotetut esineet laitetaan. Tämä takaa että järjestelmä ei lukitu.

Page 2

Kuljettimet

Siirtotila ei päde kuljettimiin. Tämä mahdollistaa niiden lisätä raaka-aineita 'Vain poisto' hypyttimiin ja toisinpäin. Hypyttimeen osoittava kuljetin lisää aina materiaalin siihen. Hypytin lisää esineen mihin tahansa, yllä, alla tai sivulla olevaan kuljettimeen paitsi jos hypytin on Lukittu.

Esineiden käsin lisääminen

Vaikka hypytin on tarkoitettu automatisointiin on mahdollista käsin syöttää esineitä siihen painamalla \'laita\' nappia (oletus \'T\'). Valittu esine tai pino pikapalkissa varastoidaan hypyttimeen jos siinä on tilaa. Voit myös varastoida vain 10 esinettä pitämällä samalla shiftiä pohjassa. Varastoidaksesi tietyn määrän voit jakaa pinon tavaraluettelossasi (pidä shiftiä ja raahaa). Jokainen T painaminen asettaa viimeisen sopivan pinon tavaraluettelostasi.

Esineiden käsin hakeminen

Kaikki hypyttimen esineet voi poistaa painamalla 'ota' nappia (oletus 'Q').

Imurin kytkeminen

Imurin voi kytkeä muunnellulla vuorovaikutuksella (oletus shift+E). Kun imurin on päällä hypytin imee lähiesineet kunhan tilaa vain riittää.

Language - Finnish


Page 1

Varastohypytin

Varastohypytin on yksi tukikohtasi automatisoinnissa tärkeimmistä koneista. Se voi varastoida 100 esinenttä ja käsittelee esineitä hyvin nopeasti. Halvempia vaihtoehtoja pienemmällä varastolla ja pidemmällä käsittelyajalla on saatavissa ja voivat olla hyödyllisiä tukikohtaa pystyttäessä.

Siirtotila

Varastohypytin voidaan asettaa yhteen neljästä siirtotilasta. Nämä ovat: Lisää/poista, Vain poisto, Vain lisäys ja Lukittu. Tilaa voi vaihtaa painamlla \'vuorovaikuta\' nappia (oletus \'E\'). Nämä tilat toimivat vain itsenäisiin koneisiin kuten sulattamoon tai kokoamisasemaan. Ne eivät päde kuljettimiin tai kuljetinkoneisiin sillä poikkeuksella että lukittu hypytin ei poista kuljettimeen.

Kone poistaa hypyttimestä vain jos se on asetettu joko Lisää/poista tai Vain poisto -tilaan ja asettaa esineitä hypyttimeen jos se on asetettu Lisää/poista tai Vain Lisäys -tilaan. Koneille jotka sekä ottavat että antavat esineitä suositellaan liittettäväksi kaksi hypytintä. Yhden tulisi olla Vain poisto -tilassa ja sisältää raaka-aineet ja toinen Vain Lisäys -tilassa johon tuotetut esineet laitetaan. Tämä takaa että järjestelmä ei lukitu.

Page 2

Kuljettimet

Siirtotila ei päde kuljettimiin. Tämä mahdollistaa niiden lisätä raaka-aineita 'Vain poisto' hypyttimiin ja toisinpäin. Hypyttimeen osoittava kuljetin lisää aina materiaalin siihen. Hypytin lisää esineen mihin tahansa, yllä, alla tai sivulla olevaan kuljettimeen paitsi jos hypytin on Lukittu.

Esineiden käsin lisääminen

Vaikka hypytin on tarkoitettu automatisointiin on mahdollista käsin syöttää esineitä siihen painamalla \'laita\' nappia (oletus \'T\'). Valittu esine tai pino pikapalkissa varastoidaan hypyttimeen jos siinä on tilaa. Voit myös varastoida vain 10 esinettä pitämällä samalla shiftiä pohjassa. Varastoidaksesi tietyn määrän voit jakaa pinon tavaraluettelossasi (pidä shiftiä ja raahaa). Jokainen T painaminen asettaa viimeisen sopivan pinon tavaraluettelostasi.

Esineiden käsin hakeminen

Kaikki hypyttimen esineet voi poistaa painamalla 'ota' nappia (oletus 'Q').

Imurin kytkeminen

Imurin voi kytkeä muunnellulla vuorovaikutuksella (oletus shift+E). Kun imurin on päällä hypytin imee lähiesineet kunhan tilaa vain riittää.

Language - French


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - French


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - German


Page 1

Lagercontainer

Der Lagercontainer ist eine der wichtigsten Maschinen zur Automatisierung Ihrer Basis. Es hat eine Lagerkapazität von 100 Stück und kann Gegenstände sehr schnell verarbeiten. Günstigere Alternativen mit geringerer Kapazität und längerer Verarbeitungszeit sind verfügbar und können beim ersten Einrichten einer Basis nützlich sein.

I/O Status

Der Lagercontainer kann auf einen von vier Ein- / Ausgabestatus eingestellt werden. Diese sind: Hinzufügen / Entfernen, Nur Entfernen, Nur Hinzufügen und Gesperrt. Der Status kann durch Drücken der Taste \'Interact\' (Standard \'E\') geändert werden. Diese Statuscodes gelten nur für eigenständige Maschinen, z. B. eine Schmelze oder ein Montagewerk. Sie gelten nicht für Förderer oder auf Förderer basierende Montagemaschinen mit der einzigen Ausnahme, dass ein verschlossener Container nicht auf ein Förderband ausgibt.

Eine Maschine extrahiert nur aus einem Container, wenn sie auf \"Hinzufügen / Entfernen\" oder \"Nur entfernen\" eingestellt ist, und platziert nur dann Artikel in den Container, wenn sie auf \"Hinzufügen / Entfernen\" oder \"Nur Hinzufügen\" eingestellt ist. Bei Maschinen, die sowohl einen Ein- als auch einen Ausgang haben, ist es ratsam, zwei Container zu haben, von denen einer auf \"Nur entfernen\" mit den Rohstoffen und der andere auf \"Nur hinzufügen\" eingestellt ist, in den die hergestellte Komponente eingelegt wird. Dies stellt sicher, dass das System nicht blockiert wird.

Page 2

Förderbänder

Der I / O-Status gilt nicht für Förderer. Sie können damit Rohmaterialien in einen Maschineneingabemagazin einlegen, der als \"Nur entfernen\" gekennzeichnet ist und umgekehrt. Jedes Förderband, das direkt zum Cotnainer zeigt, führt Material in den Container ein. Der Container wird auf jeden anderen Förderband über, unter oder neben ihm ausgegeben, es sei denn, der Container ist verriegelt.

Artikel manuell speichern

Während der Container für die Automatisierung vorgesehen ist, können die darin enthaltenen Artikel manuell gespeichert werden, indem die Taste \"Einlagern\" gedrückt wird (Standard \"T\"). Der ausgewählte Artikel oder Stapel im Hotbar wird im Container gespeichert, wenn Platz vorhanden ist. Sie können 10 Elemente auch nur speichern, indem Sie Umschalt + T drücken. Um einen genauen Betrag zu speichern, können Sie den Stapel in Ihrem Inventar teilen (halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie). Jedes Drücken von T fügt den letzten passenden Stapel in dein Inventar ein.

Manuelles Extrahieren von Elementen

Alle Objekte in einem Container können durch Drücken der Taste \"Extrahieren\" (Standard \"Q\") entfernt werden.

Vakuummodus einschalten

Der Vakuummodus kann mit einer modifizierten Interaktion umgeschaltet werden (Standard \'Shift + E\'). Wenn der Vakuummodus eingeschaltet ist, saugt der Container alle in der Nähe befindlichen Objekte an, solange noch genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Language - German


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Italian


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Korean


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Norwegian Nynorsk


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Portuguese (Brazil)


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Russian


Page 1

Накопительный Бункер

Накопительный Бункер - важнейшее оборудование для автоматизации базы. Его вместимость – 100 предметов, и он может быстро перемещать их. Более дешевые альтернативы с меньшими объемом и скоростью доступны с самого начала и полезны на первых порах.

Режим ввода-вывода

У бункера есть несколько режимов ввода/вывода (загрузки/выгрузки) продукции. Они следующие: Добавлять/Удалять; Только Удалять; Только Добавлять; Блокировка. Режим можно циклически менять, нажимая кнопку «Взаимодействие» (по умолчанию - «E»). Эти режимы учитываются только по отношению автономным машинам, таким как Завод или сборочные машины. Режимы не влияют на конвейеры или конвейерные сборочные машины с единственным исключением - заблокированный бункер не выгружает предметы на конвейер.

Машина будет забирать предметы из бункера только в случае, если режима бункера установлен на «Добавлять/Удалять» или «Только Удалять». И будет загружать в бункер, если его режим «Добавлять/Удалять» или «Только Добавлять». Для машин, к которым подсоединены два бункера (для входа и выхода), установите для бункера с исходными ресурсами режим «Только Удалять», а с готовой продукцией – «Только Добавлять», и это гарантирует, что система не заблокируется.

Page 2

Конвейеры

Режим загрузки-выгрузки бункера не влияет на конвейеры в том смысле, что они могут подавать предметы в бункеры с режимом \"Только Удалять\" и наоборот. Любой конвейер направленный в бункер будет загружать в него предметы. Бункер будет выгружать предметы на любой присоединенный конвейер, покуда конвейер не заблокирован.

Загрузка предметов вручную

Хотя бункер предназначен для автоматизации, можно вручную загрузить в него предметы, нажав клавишу «Хранение» (по-умолчанию «T»). Выбранный в Быстрой панели предмет будет перемещён в Бункер, если там есть место. Вы также можете загрузить 10 предметов, нажав «Shift + T». Для перемещения точного количества вы можете разделить стопку в своем инвентаре (перетащить, удерживая «Shift»). Каждое нажатие «T» будет возвращать в ваш инвентарь последнюю загруженную стопку предметов.

Выгрузка предметов вручную

Все предметы из бункера можно забрать, нажав клавишу «Извлечь» (по умолчанию «Q»).

Режим Пылесоса

Режим Пылесоса можно включить модифицированным взаимодействием (по умолчанию «Shift + E»). Когда он включен, Бункер будет всасывать любые ближайшие предметы, пока в нём есть место.

Language - Russian


Page 1

Накопительный Бункер

Накопительный Бункер - важнейшее оборудование для автоматизации базы. Его вместимость – 100 предметов. Скорость загрузки/выгрузки очень высокая. Более дешевые альтернативы с меньшими объемом или скоростью доступны с самого начала и тоже могут быть полезны при организации производства.

Режим ввода-вывода

У бункера есть несколько режимов ввода/вывода (загрузки/выгрузки) продукции. Они следующие: Загрузка/Выгрузка; Только Выгрузка; Только Загрузка; Блокировка. Режим можно циклически менять, нажимая кнопку «Взаимодействие» (по умолчанию - «E»). Эти режимы учитываются только при взаимодействии с автономным оборудованием, таким как пиротермические генераторы, неконвейерное сборочное оборудование и т.п. Режимы не влияют на конвейеры или конвейерное сборочное оборудованиие с единственным исключением - заблокированный бункер не выгружает предметы на конвейер.

Оборудование будет забирать предметы из бункера только в случае, если режима бункера установлен на «Загрузка/выгрузка» или «Только выгрузка». И будет загружать в бункер, если его режим «Загрузка/выгрузка» или «Только загрузка». Для оборудования, к которому подсоединены два бункера (на входе и выходе), установите для бункера с исходными ресурсами режим «Только Выгрузка», а с готовой продукцией – «Только загрузка», и это гарантирует, что система не заблокируется.

Page 2

Конвейеры

Режим загрузки-выгрузки бункера не влияет на конвейеры в том смысле, что они могут подавать предметы в бункеры с режимом «Только Выгрузка» и наоборот. Любой конвейер, направленный в бункер, будет загружать в него предметы. Бункер будет выгружать предметы на любой присоединенный конвейер, покуда конвейер не заблокирован.

Загрузка предметов вручную

Хотя бункер предназначен для автоматизации, можно вручную загрузить в него предметы, нажав клавишу «Хранение» (по умолчанию «T»). Выбранный в панели быстрого доступа предмет будет перемещён в Бункер, если там есть место. Вы также можете загрузить 10 предметов, нажав «Shift + T». Для перемещения точного количества вы можете разделить стопку в своем инвентаре (перетащить, удерживая «Shift»). Каждое нажатие «T» будет возвращать в ваш инвентарь последнюю загруженную стопку предметов.

Выгрузка предметов вручную

Все предметы из бункера можно забрать, нажав клавишу «Извлечь» (по умолчанию «Q»).

Режим Пылесоса

Режим Пылесоса можно включить модифицированным взаимодействием (по умолчанию «Shift + E»). Когда он включен, Бункер будет всасывать любые ближайшие предметы, пока в нём есть место.

Language - Spanish


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Swedish


Page 1

Title Missing!

Page 2

Language - Turkish


Page 1

Title Missing!

Page 2